ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาให้ตำบลท่าผาปุ้มเป็นตำบลน่าอยู่และปลอดโรค
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
ส่วนสำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนการส่งเสริมการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
บริการประชาชน
ร้องเรียน – ร้องทุกข์
ติดต่อกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน
คำแนะนำการชำระภาษี
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าผาปุ้ม
ระเบียบกองทุน
รายชื่อคณะกรรมการฯ
โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
ภาพกิจกรรม
ติดต่อกองทุน
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและสารสนเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานพัฒนาชุมชน
รวมโครงการ สปสช 2557
     
  พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
    คณะผู้บริหาร
 
     
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
     
  ที่อยู่ติดต่อ  
  แผนที่ของ อบต.ท่าผาปุ้ม  
     
     

     
     
     
     
 
 

   

การขุดบ่อบาดาลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผาปุ้ม <12/11/56>
ส่งเสริมอาชีพ <05/11/56>

(ปลูกกาแฟ หมาก และต้นเนียง)ภาพกิจกรรม <05/11/56>

การมาศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจุดสาธิตด้านพืช <05/11/56>

สาธิตการเพาะและขยายพันธุ์พืชจุดสาธิตด้านพืชสาธิตการผลิตก้อนเชื้อเห็ด <05/11/56>

- เริ่มดำเนินการเพาะก้อนเชื้อเห็ดตั้ง ปี2552 จำนวน 300,000 ก้อน
งบประมาณในการดำเนินการ 50,000.-บาท
ผลที่ได้จากการดำเนินงาน
ได้ผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อจำหน่ายและแจกจ่ายจำนวน30,000ก้อน (ปี 2555 - ปี 2556)
ได้เงินจำนวน 45,000.-บาท
ได้ให้โรงเรียนในตำบล 8โรงเรียนโดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน
มีเกษตรกรแลประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ในการมาศึกษาดูงานและซื้อก้อนเชื้อเห็ดและดอกเห็ดเพื่อนำไปบริโภค
มีเกษตรกรและเยาวชนที่สนใจเข้าฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติ
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 

 

Copyright 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าผาปุ้ม - http://www.tapapoom.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 15 กันยายน 2549